Προφήτης Ηλίας ο Θεσβίτης

78-προφήτησ-ηλίασ

Ὁ Προφήτης Ηλίας ἔζησε περί τὸ 900 π.Χ., προφητεύων κατά τὰ ἔτη 921 – 986 π.Χ. O βίος τοῦ Ἠλιού ξεκινάει ὅταν παρουσιάσθη στὸν Ἀχαάβ καὶ τοῦ εἶπε πὼς δὲν πρόκειται στὸ μέλλον νὰ βρέξῃ παρά μόνον ἄν ὁ ἴδιος ὁ Προφήτης τὸ ζητήσει. Ὁ Ἠλίας ἐπιβλητικός καὶ ἑπιτακτικός ἀπ’ τὴν ἀρχή ἐπισφραγίζει τὴν προφητεία του διά τοῦ ὅρκου «ζῇ Κύριος». Αἰτία τῆς ξηρασίας δὲν ὑπῆρξε ἡ κούραση τῆς γῆς καὶ ἡ ἐξ αὐτῆς ἀνάπαυσις, οὔτε βεβαίως τὸ πρόσωπο τοῦ Ἠλία, ἀλλ’ ἡ ἀμαρτία τῶν ἀνθρώπων ἡ ὁποία ἀπεμάκρυνε τὴ δωρεά τοῦ Θεοῦ.

Μετά απ’ αὐτό ὁ Θεός ἐπρόσταξε τὸν Ἠλία νὰ ἀναχωρήσῃ καὶ νὰ κρυφθῇ ἀνατολικά τοῦ Ἰορδάνου στὸ χεἰμαῤῥο Χοῤῥάθ. Ἐκεῖ σύμφωνα μὲ τὴ θεία ἐντολή θὰ ἔπινε νερό ἀπό τὸ χείμαῤῥο ἐνῷ θὰ τὸν ἔτρεφαν κόρακες.

Οἱ πτώσεις διά τοὺς ἁγίους, καὶ μάλιστα ὁ φόβος, ἀποτελοῦν τὸ μέσον κατανοήσεως τῶν πτώσεων καὶ τῆς ἀμαρτίας ἀπό μέρους των τῶν ἄλλων ἀνθρώπων.

Μετά τὴ δοκιμασία ἔρχεται ἡ χάρις˙ μετά τὴ λύπη ἡ παρηγορία. Ἡ τεσσαρακονθήμερος νηστεία τοῦ Προφήτου εἰς τὴν ἔρημο ἀπετέλεσε προπαρασκευή διὰ τὴν ἐπελθοῦσα θεοπτία. Εὐστόχως δὲ ἀναφέρει ὁ θεῖος ὑμνογράφος «Ἰδεῖν ἐν λεπτοτάτῃ αὔρᾳ Θεόν, ὡς ἰδεῖν δυνατόν κατηξίωσαι, ἀσκητικαῖς, πρότερον τὸ σῶμα διαγωγαῖς, καταλεπτύνας ἔνδοξε».

Ὁ Θεός ἐπιλέγει τὰ φυσικά στοιχεῖα διά νὰ κάμῃ αἰσθητή τὴν παρουσία του˙ καὶ τοῦτο ἐπειδή ἡ φύσις ἔχει τὴ δύναμιν ὥστε νὰ ἐπιβάλλεται εἰς τὸν ἄνθρωπον καὶ νὰ τὸν ταπεινοῖ μὴ δυναμένου αὐτοῦ νὰ ὑψώσῃ τὸ ἀνάστημά του. Εἰς τὴν προκειμένην περίπτωσιν, ἡ θύελλα, ὁ συσσεισμός καὶ τὸ πῦρ δεικνύουν τὸ ἄστεκτον τῆς θείας φύσεως. Ἡ δὲ φωνή αὔρας λεπτῆς τὴν εἰρήνην, τὴν ἀγάπη καὶ τὴ μακροθυμία τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Ἠλίας ἀποτελεῖ πρόδρομο τῶν νηπτικῶν πατέρων και της Αγιορείτικης παράδοσης. Ἐκεῖνοι μὲ τὴ νηστεία καὶ τὴ νοερά προσευχή φθάνουν εἰς τὴν θέαν τοῦ ἀκτίστου φωτός. Τοιουτοτρόπως καὶ αὐτός προσευχήθη ἐπί τοῦ Καρμηλίου, ἐνήστευσεν ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ κατόπιν τούτων ἔφθασε εἰς τὴ θεοπτία, ἤτοι τὴ θέα τοῦ ἀκτίστου φωτός. Ὅπως σοφῶς ἀναφέρει ὁ Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ὁ Ἠλίας, ὅπως ἄλλωστε καὶ οἱ ἔχοντες πείραν τῆς θέας τοῦ ἀκτίστου φωτός, δὲν εἶδε τὸ Θεό μὲ τοὺς αἰσθητούς ὀφθαλμούς ἀλλά μὲ τοὺς νοητούς. Τοῦτο διαβεβαιεῖ καὶ ἡ ἐπίῤῥιψις τῆς μηλωτῆς ἐπί τοῦ προσώπου του.

Αφοῦ ὁ προφήτης Ἠλίας ἔζησε καί ἔδρασε κατά τό θέλημα τοῦ Κυρίου, ἔφτασε ὁ καιρός νά τόν πάρει ὁ Θεός στούς οὐρανούς μέσα σέ ἀνεμοστρόβιλο (Δ΄Βασ. 2,1). Τό θαυμαστό γεγονός περιγράφεται πολύ παραστατικά στό 2ο κεφάλαιο τοῦ βιβλίου «Βασιλειῶν Δ΄».

e07be19b6f63e5c25ab84f3b99cc7354_XL

Κατά τή Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου στό ὄρος Θαβώρ ἐμφανίστηκαν πλάι στόν Ἰησοῦ ὁ Μωυσής καί ὁ Ἠλίας καί συνομιλοῦσαν μαζί του.

nas2met

Η αγιογραφία της Μεταμόρφωσης αποτελεί το κλειδί της Ορθοδοξίας για τη θέα του Θεού. Ο Χριστός πλαισιώνεται από τις όρθιες μορφές του προφήτη Ηλία αριστερά και του Μωυσή που κρατά τις πλάκες με το Νόμο του Θεού δεξιά. Η αγιογραφία αυτή είναι έγχρωμη λιθογραφία με χειροποίητες λεπτομέρειες. Έχει φιλοτεχνηθεί από τον εξαίρετο αγιογράφο Νεκτάριο Νέστο, γνώστη της βυζαντινής τέχνης της αγιογραφίας και της τεχνητής παλαίωσης όπως τη διδάχτηκε στο Άγιο Όρος.

Ὁ προφήτης Μαλαχίας γράφει ὅτι ὁ Κύριος ὁ παντοκράτωρ λέγει: Ἰδού ἐγώ ἀποστελῶ ὑμῖν Ἠλίαν τόν Θεσβίτην, πρίν ἤ ἐλθεῖν τήν ἡμέραν τήν μεγάλην καί ἐπιφανῆ (Μαλ. 4,4).

Ὁ προφήτης Ἠλίας τιμᾶται στήν κορυφή λόφων, ὑψωμάτων καί βουνῶν («στά ψηλώματα»). Ἀκριβῶς γι’ αὐτό πολλές κορυφές φέρουν τό ὄνομά του καί οἱ περισσότερες ἔχουν ἐκκλησάκια ἤ εἰκονοστάσια ἀφιερωμένα σ’ αὐτόν. Ἕνα ἀπό τά γνωστότερα βρίσκεται στήν ψηλότερη κορυφή τοῦ Ταϋγέτου καί λέγεται «Ἁγιολιᾶς». Επίσης τιμᾶται ὡς προστάτης τῶν γουναράδων.

Δύο εἶναι οἱ πιό συνηθισμένες ἀπεικονίσεις τοῦ προφήτη Ἠλία στίς τοιχογραφίες ἤ τίς φορητές εἰκόνες. Ἡ μία, βυζαντινῆς τεχνοτροπίας, τόν ἐμφανίζει νά κάθεται μέσα σέ σπηλιά, ἐπάνω στό ὄρος Χωρήβ. Ἔχει στραμμένη τήν κεφαλή του δεξιά στό ἄνω ἀριστερό μέρος τῆς εἰκόνας, πρός τόν κόρακα ὁ ὁποῖος τοῦ φέρνει τροφή.

Ἡ ἄλλη, νεότερης συνήθως καί λαϊκῆς τεχνοτροπίας, εἶναι ἐμπνευσμένη ἀπό τή σχετική διήγηση τοῦ Δ΄Βασιλειῶν γιά τήν ἁρπαγή τοῦ Ἠλία μέ πύρινο ἅρμα στόν οὐρανό. Ἐνῶ τό ἅρμα μέ τόν προφήτη ὑψώνεται πρός τόν οὐρανό, αὐτός ἀφήνει νά πέσει ἀπό πάνω του ὁ μανδύας (μηλωτή) γιά νά τόν πάρει ὁ μαθητής καί διάδοχός του στό προφητικό ἀξίωμα Ἐλισαῖος.

Μερικές φορές ἀπεικονίζεται ὄρθιος, μαζί μέ ἄλλους προφῆτες τῆς Π. Διαθήκης, φορώντας μακρύ ἑλληνικό χιτώνα καί ἀπό πάνω τή μηλωτή, εὐλογεῖ μέ τό δεξί χέρι καί κρατᾶ μέ τό ἀριστερό εἰλητάριο.

Ἑορτάζεται τήν 20ή Ιουλίου.

Στο Άγιο Όρος, εορτάζει η Σκήτη του Προφήτη Ηλία που ιδρύθηκε το 1759 απο τον Ρώσο μοναχό Παΐσιο Βελιτσόφσκυ. Η Σκήτη είναι εξάρτημα της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος.  Το καθολικό της Σκήτης είναι αφιερωμένο στον Προφήτη Ηλία αλλά υπάρχουν και παρεκκλήσια αφιερωμένα στον Άγιο Μητροφάνη, τον Άγιον Νικόλαο και στον Ευαγγελισμό της Παναγίας. Διαβάστε περισσότερα και απολαύστε φωτογραφίες απο την Σκήτη του Προφήτη Ηλία πατώντας εδώ

Πηγή: http://www.artionrate.com/index.php/component/content/article/96-greek-categories/blog/artion-kalesma/1439-profhths-hlias-thesviths

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: